facebook
youtube

zak
Szkoły dla dorosłych za darmo!
5.01.13
WARUNKI ZALICZENIA SEMESTRU
ZAL SEM

Uwaga słuchacze !

Przypomina się, że :

  • Do egzaminów należy przystąpić w wyznaczonym terminie , z indeksem uzupełnionym o wpis imienia i nazwiska nauczyciela , przedmiotu i ilości godzin.
  • Warunkiem podstawowym przystąpienia do egzaminów jest otrzymanie przez słuchacza pozytywnych ocen z prac kontrolnych.
  • W przypadku niezgłoszenia się w I terminie , z przyczyn uzasadnionych i pod warunkiem pozytywnie ocenionych prac kontrolnych , słuchacz ma prawo do otrzymania II terminu zdawania egzaminu.
  • Jeżeli słuchacz otrzyma z jednego egzaminu ocenę niedostateczną może zdawać go w terminie poprawkowym, po wcześniejszym uzgodnieniu  z sekretariatem terminu i miejsca.

Warunkiem podejścia do egzaminu poprawkowego są pozytywne oceny z prac kontrolnych.

Słuchacz zalicza semestr jeżeli :

- uzyska pozytywne oceny ze wszystkich przedmiotów realizowanych w semestrze

- nie zalega z wpłatami czesnego

- złożył dokumentację odbycia praktyki

Po pozytywnym zakończeniu sesji egzaminacyjnej słuchacz niezwłocznie składa indeks w sekretariacie celem dokonania wpisu na semestr wyższy.

 

Aby zaliczyć semestr Słuchacz musi mieć  również 50 % obecności na zajęciach ( lub usprawiedliwienia nieobecności w przypadku przekroczenia 50%).

Co nas wyróżnia:

co nas wyróżnia co nas wyróżnia co nas wyróżnia co nas wyróżnia co nas wyróżnia co nas wyróżnia co nas wyróżnia co nas wyróżnia